تعداد لغات ترجمه شده
انگلیسی 109851
فارسی 8279

آخرین سفارش
fariba jafarzadeh در تاریخ و ساعت 1396/01/29 12:38

آخرین خبر
تی کدینگ ، انقلابی در یادگیری لغت : بخش سه
تی کدینگ ، انقلابی در یادگیری لغت : بخش دو
آخرین مطلب آموزشی
مشکلات ترجمه اسناد حقوقی
پارافریز متن انگلیسی
نکاتی در مورد پارافریز یا بازنویسی متون انگلیسی
روش های یادگیری لغات زبان انگلیسی - بخش ششم
راهنمای ترجمه آثار ادبی
ترجمه انگلیسی به فارسی
10   /   2   /   1396                 
کاربر گرامی، لطفا تمامی اطلاعات خواسته شده برای ورود را با دقت پر کنید.
Email
Password
 


ترجمه متون تخصصی صفحه اصلی
ترجمه متون تخصصی درباره ما
ترجمه متون تخصصی تماس با ما
ترجمه متن تخصصی راهنمای سفارش ترجمه
ترجمه متن تخصصی راهنمای استخدام مترجمین
ترجمه متن تخصصی خبرهای سایت
ترجمه مقاله مطالب آموزشی
ترجمه مقاله لیست زمان و هزینه ترجمه
ترجمه مقاله سوالات متداول
ترجمه تخصصی مترجمان سایت
ترجمه تخصصی نقشه سایت
ترجمه تخصصی نمونه ترجمه های تخصصی

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ترجمه انگلیسی به فارسی : شماره 1

Strengthening masonry infill panels using engineered cementitious composites
Abstract :  This comprehensive experimental study aims at investigating the behavior of masonry infill panels strengthened by fiber reinforced engineered cementitious composites (ECC). The experimental program included testing of materials, masonry elements and panels. Material tests were carried out first for ECC in order to assess its distinctive mechanical properties such as tensile stress–strain behavior and multiple cracking. To investigate the influence of a thin layer of ECC on plain masonry in terms of changes in stiffness, strength, and deformability, small scale tests have been conducted on masonry elements. Finally, a total of 10 brick panels including two control specimens and eight specimens with different ECC-strengthening configuration were selected.
مقاوم‌سازی پانل های میانقاب(پانل های پرکننده) بنایی ، با استفاده از کامپوزیت های سیمانی مهندسی‌شده
چکیده : هدف این مطالعه آزمایشگاهی فراگیر و جامع ، بررسی رفتار پانل های میانقاب بنایی است که از طریق کامپوزیت های سیمانی مهندسی‌شده(ECC) مسلح به فیبر ، تقویت شده اند. برنامه آزمایشگاهی ، شامل تست مواد(مصالح) ، اجزا یا المان های بنایی ، و پانل های بنایی ، می باشد. تست های مربوط به مواد ، در ابتدا ، برای ECC ، انجام شدند تا ویژگیهای مکانیکی منحصر به فردش ، از قبیل رفتار کرنش-تنش کششی و ترک‌خوردگی چندگانه ، را ارزیابی نماییم. برای بررسی نمودن تاثیر لایه نازکی از ECC ، بر روی مصالح بنایی ساده(تقویت‌نشده) ، بر حسب تغییرات صورت گرفته در سختی ، مقاومت ، و قابلیت تغییر شکل ، تست های مقیاس-کوچکی ، بر روی اجزای بنایی ، انجام شدند. در نهایت ، بالغ بر 10 پانل آجری ، که حاوی 2 نمونه کنترل ، و 8 نمونه با پیکربندی های مختلف مقاوم‌سازی از طریق ECC ، بودند ، انتخاب گردیدند.

ترجمه انگلیسی به فارسی : شماره 2

Influence of snow cover and grain size on the ground thermal regime in the discontinuous permafrost zone, Swiss Alps
The presence or absence of frozen ground within the discontinuous mountain permafrost zone is on a small scale largely determined by local site characteristics. Snow cover changes spatially at short distances caused by relief and temporally from year to year. Substrate grain size influences the heat exchange processes between air and surface and causes differences in the ground thermal properties. Based on data of four shallow boreholes and 25 temperature loggers, the effect of these factors on the ground thermal regime in two recently deglaciated forefields in the Engadin, Swiss Alps is investigated. The annual depth of the cold wave is dependent on the characteristics of the snow cover and can be twice as deep in winters with a snow height below 0.8 m. In contrast, the active layer thickness is constant even though the duration of the snow-free period changes substantially from year to year.
تاثیر پوشش برف(snow cover) و اندازه دانه ها(grain size) بر روی رژیم حرارتی(thermal regime) زمین واقع در منطقه یخبندان دائم ناپیوسته(discontinuous permafrost zone) سوئیس آلپ(Swiss Alps)
حضورحضور یا عدم حضور زمین منجمد(frozen ground) در داخل منطقه یخبندان دائم کوهستانی ناپیوسته ، در یک مقیاس کوچک و از طریق مشخصات سایت(site) محلی ، تعیین می شود. پوشش برف ، از نظر فضایی(spatially) ، در فاصله های کوتاه و بواسطه وجود ناهمواری ها(relief) ، تغییر می کند و این تغییرات را می توان از نظر زمانی(temporally) ، سال به سال ، مشاهده نمود. اندازه دانه سوبسترا(substrate یا بستر) ، بر فرایندهای تبادل حرارتی بین هوا و سطح ، تاثیر می گذارد و باعث بروز اختلافاتی در ویژگیهای(properties) حرارتی زمین ، می شود. بر اساس داده های مربوط به چهار چاه حفاری(borehole) کم عمق و 25 ثبات دما(temperature logger یا سیستم ثبت دما) ، تاثیر این فاکتورها بر روی رژیم حرارتی زمین واقع در فورفیلدهای(forefield یا پیش خشکی) یخچال زدایی شده(deglaciated) منطقه زیبای انگادین(Engadin) (در سوئیس آلپ) ، بررسی می شود. عمق سالانه موج سرما(cold wave) ، به مشخصات(characteristics) پوشش برف ، بستگی دارد و اگر در زمستان ها ، ارتفاع برف به زیر 0.8 متر برسد ، عمق آن ، دو برابر خواهد شد. در مقابل ، ضخامت لایه فعال ، با وجود آنکه مدت(duration) دوره(period)بدون برف ، با تغییرات قابل توجه سالانه ای همراه است ، باز هم ، ثابت باقی خواهد ماند.

ترجمه انگلیسی به فارسی : شماره 3

Systemic Leadership: A Brief Introductionrong>
The literature on “systemic leadership” differs from traditional “great man” theories in that it does not perceive leadership as something that is restricted to those individuals who were appointed to positions of authority. A number of organizational theorists have come to appreciate the value of the insight that an organization’s direction is influenced by all who participate in it. It is especially in the areas of organizational learning and change, that a more systemic view of leadership capacities becomes invaluable. According to Peter Senge thinking and acting is not just the task of top managers.
رهبری سیستماتیک (Systemic leadership) : یک معرفی کوتاه
ادبیات مربوط به "رهبری سیستماتیک" ، از این لحاظ ، با نظریه های ابرمرد(great man یا مرد بزرگ) قدیمی(traditional یا سنتی) ، فرق دارد که رهبری را بعنوان چیزی که محدود به افراد منصوب شده در پست های دارای اختیار(Position of Authority) است ، در نظر نمی گیرد. تعدادی از نظریه پردازان سازمانی(organizational) ، ارزش این بینش(insight) را که هدایت سازمان(organization's direction) ، تحت تاثیر همه کسانی است که در آن مشارکت دارند(participate) ، مورد تقدیر قرار داده اند. بخصوص این موضوع را می توان در حوزه تغییر و یادگیری سازمانی ، مشاهده کرد که در این حوزه ، دیدگاه سیستماتیک تر به ظرفیت های رهبری ، دیدگاه بسیار ارزشمندی(invaluable) محسوب می شود. طبق نظر پیتر سنگه(Peter Senge) ، تفکر و عمل(thinking and action) ، تنها وظیفه مدیران سطح بالا(top manager) نیست.

ترجمه انگلیسی به فارسی : شماره 4

Edible biopolymer coatings for foods
Introduction: the role of edible biopolymer coatings

Major losses in the quality and quantity of fresh fruits occur between harvest and consumption (Solomos, 1987). Savings obtained through the reduction of postharvest fruit losses are often regarded as a “hidden harvest” (Sparks, 1976). Through a better understanding of the respiration process of fresh fruits, several techniques have been developed that have been successful in extending the shelf life of fruits. Controlled atmosphere storage and modified atmosphere storage have been used to preserve fruits by reducing their quality changes and quantity losses during storage. Edible coatings on fresh fruit can provide an alternative to modified atmosphere storage by reducing quality changes and quantity losses through modification and control of the internal atmosphere of the individual fruits.
پوشش های بیوپلیمر خوراکی مربوط به غذاها
مقدمه : نقش پوشش های بیوپلیمر خوراکی

کیفیت و کمیت میوه های تازه ، در بازه زمانی بین برداشت(harvest) و مصرف(consumption) ، با افت قابل توجهی مواجه می شود(سولوموس یا Solomos در 1987). صرفه جویی های ناشی از کاهش تلفات(losses) پس از برداشت(postharvest) میوه ، غالبا ، به "برداشت مخفی یا hidden harvest" ، معروف هستند(اسپارکز یا Sparks در 1976). بواسطه درک بهتر فرایند تنفس(respiration) میوه های تازه ، محققین توانستند ، چندین تکنیک موفقیت آمیز را برای افزایش عمر ماندگاری(shelf life) میوه ها ، توسعه بدهند. انبارداری در اتمسفر کنترل شده(controlled atmosphere storage) و انبارداری در اتمسفر اصلاح شده یا تعدیل یافته(modified atmosphere storage) ، روش هایی هستند که برای نگهداری میوه ها از طریق کاهش دادن تغییرات کیفی آنها و تلفات کمیشان در طی انبارداری ، مورد استفاده قرار گرفته اند. استفاده از پوشش های خوراکی بر روی میوه تازه ، می تواند روش جایگزینی برای انبارداری در اتمسفر اصلاح شده باشد و از طریق کاهش دادن تغییرات کیفی(quality) و تلفات کمی(quantity) ، بواسطه اصلاح و کنترل اتمسفر داخلی میوه های مجزا ، به روش جایگزین مناسبی ، تبدیل بشود.

ترجمه انگلیسی به فارسی : شماره 5

Analysing the effects of frozen storage and processing on the metabolite profile of raw mullet roes using 1H NMR spectroscopy
a b s t r a c t

1H NMR spectroscopy was used to investigate changes in the low molecular weight metabolic profile of raw mullet (Mugil spp.) roes during frozen storage and upon processing. NMR data were analysed by Principal Component Analyses (PCA). In the model constructed using frozen roes, no statistical significant metabolic modifications were observed in the first six months of storage, while choline derivatives,dimethylamine, lactate, and most of the free amino acids were identified as changing with statistical significance (p < 0.05) in response to frozen storage time of twelve months. The PCA model comparing the metabolic profiles of roes before and after processing showed that the major modifications occurring upon manufacturing were the increase of the choline derivative compounds, uracil, and free amino acids,and a large decrease of taurine, glucose, lactate, and creatine/phosphocreatine. All of the above mentioned modifications reflect the occurrence of chemical/biochemical reactions arising from degradation processes such as lipolysis and proteolysis.
تجزیه و تحلیل تاثیرات نگهداری و فراوری منجمد ، بر روی پروفایل متابولیت خاویارهای ماهی کفال خام ، با استفاده از اسپکتروسکوپی(طیف‌سنجی) تشدید(رزونانس) مغناطیسی هسته یک اتم هیدروژن(پروتون)(1H NMR یا hydrogen-1 NMR یا proton NMR)
چکیده

از اسپکتروسکوپی 1H NMR ، برای بررسی تغییرات موجود در پروفایل متابولیک با وزن مولکولی کم خاویارهای ماهی کفال خام(گونه Mugil) ، در طی نگهداری منجمد و به محض فراوری ، استفاده شد. داده های NMR ، با استفاده از تحلیل های اجزای اصلی(PCA) ، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. در مدل ایجاد شده با استفاده از خاویارهای منجمد ، هیچ تغییر متابولیک معنادار آماری ای ، در 6 ماه اول نگهداری ، مشاهده نشد ، اما مشتقات کولین ، دی‌متیل‌آمین ، لاکتات ، و اکثر آمینواسیدهای آزاد ، در پاسخ به زمان نگهداری منجمد 12 ماهه ، با معناداری آماری (p<0.05) ، شناسایی شدند. مدل PCA مقایسه کننده پروفایل های متابولیک خاویارهای مربوط به قبل و بعد از فراوری ، نشان داد که تغییرات مهم رخ داده در طی تولید ، به شرح زیر بودند: افزایش مشتقات کولین ، اوراسیل ، و آمینواسیدهای آزاد ، و کاهش قابل توجه تائورین ، گلوکز ، لاکتات ، و کراتین/فسفوکراتین . همه تغییرات فوق الذکر ، وقوع واکنش های شیمیایی/بیوشیمیایی ناشی از فرایندهای تخریب از قبیل لیپولیز و پروتئولیز ، را نشان می دهند.

ترجمه انگلیسی به فارسی : شماره 6

Effects of Audit Quality on Earnings Quality and Cost of Equity Capital: Evidence from India
Abstract
In this paper, using a large sample covering the 10 years from 1998 to 2009, we examine the role of audit quality in earnings quality (discretionary accruals and income smoothing) and cost of equity capital of Indian firms. We find evidence that firms employing high quality auditors experience higher earnings quality and lower cost of equity capital. We find that firms belonging to business groups have higher earnings quality and lower cost of equity capital than their non-business group counterparts.
تاثیرات کیفیت حسابرسی بر روی کیفیت سود و هزینه سرمایه حق مالی : شواهد به دست آمده از هند
چکیده
در این مقاله ، با استفاده از نمونه بزرگی که به داده های 10 ساله مربوط به بازه زمانی 1998 تا 2009 مربوط می شود ، نقش کیفیت حسابرسی را در کیفیت سود(اقلام تعهدی احتیاطی ، و هموارسازی درآمد ) و هزینه سرمایه حق مالی شرکت های هندی ، بررسی می کنیم. شواهد به دست آمده ، نشان می دهند که شرکتهایی که از تجربه حسابرس(ممیز) های با کیفیت بالا ، سود می برند ، از کیفیت سود بیشتر و هزینه سرمایه حق مالی کمتری ، برخوردار خواهند بود. شرکتهایی که به گروههای تجاری تعلق دارند ، از کیفیت سود بیشتر و هزینه سرمایه حق مالی کمتری نسبت به همقطارانی که در گروههای غیر تجاری کار می کنند ، برخوردار هستند.
 فهرست برخی دیگر از ترجمه ها
هجرت روغن در محصولات قنادی
انتقال جرم گاز و حل شونده از طریق مواد بسته بندی
انکپسوله های مربوط به بیوتبدیل غذا و تولید متابولیت
بررسی کلی فناوری های جدید در بسته بندی مواد غذایی
یو اف او ها و موجودات فضایی و بشقاب پرنده ها
ماهواره
مدیریت دانش در اقتصاد
مدیریت راهبردی
معماری ارگانیك
معماری بومی
معماری مدرن
معماری
مکتب نئوکلاسیک
میوه
نان رﮊیمی کم کالری
نانوسیم ها یا نانووایرهای تابعی
نگهداری ماهی قرمز
همه چیز درباره چین
ویتامین سی
کیفیت اولیه روغن سرخ کردنی
مدهای عملیاتی و مشخصه های اینورتور منبع زد با اندوکتانس کوچک
مقدمه ای بر بانک اطلاعاتی موقت یا زمانی و بانک اطلاعاتی بلادرنگ
ناتوانی های یادگیری و نارسانویسی
نقش ارگانیسم های اصلاح ژنتیکی شده در تولید نوشابه
هرم راهنمای غذایی
ورزش های تفریحی و تجربه دانش آموز
ورزش و جابجایی شاره
یک مدل زیست رفتاری برای مطالعه اقدامات ورزشی در خستگی مربوط به سرطان
تاریخچه زندگی اولیه ماهی
روابط رمانتیک، عشق، تعلق و بهم بستگی جنسی
فروشکست گازها در یک میدان غیریکنواخت
بخشی از یک ده نکته که باید درباره صورت های مالی تجاری بدانیم
بررسی لایه انتقال موبایل یا سیار در شبکه های کامپیوتری
پرواز حشرات
جریان خون مغزی، مایع مغزی نخاعی و متابولیسم مغز
فناوری های فراوری جایگزین جهت کنترل باکتری های فاسد کننده در آب میوه ها ونوشابه ها
فیزیک نانوممز و پدیده های ذره موج کوانتومی
آبهای زیرزمینی
ارگانل یا اندامک
آكواریومهای ماهی قرمز ، می توانند خراب شوند
اکالیپتوس
آلودگی دریاها
انتشار در شیمی
انواع سیمان مدرن
اهمیت كیفیت آب در كشت آبی
اینترنت
بلانچرها و كولرها وخوراك پزهای غلتك گردان
بهبود راندمان بویلر(دیگ بخار) در صنعت
بیوگرافی زها حدید معمار
پوسته زمین
پیکربندی شبکه های خصوصی مجازی در لینوکس
تاریخچه شهر ﺁتن
تكنولوژی پس از برداشت میوه ها و سبزیجات
تكنولوژی پس از برداشت
توسعه پیشگامان آینده و سهم مدیریت استعداد در سازمانها
جاز
جعفری
جنگل بارانی
حرفه های موجود در پاتولوژی گیاهی
حسابداری مالی
حسابداری
حفاظت در محل برای قصر سلطنتی میخائی توسط دانشگاه آنکارا در سال 2006
خازن ها چگونه كار می كنند
دهداری یا اداره بخش روستایی
دی اس ال در دنیای ارتباطات چیست
دیسك مجازی یا رم دیسك
ذخیره سازی ام آ برای محصولات پس از برداشت
زمانهای گذشته در انگلیسی
زندگینامه فیلیپ جانسون معمار امریکایی
ژئوشیمی یا زمین شیمی
ساختارگریزی در معماری
سرمایش و جابجایی پس از برداشت پیازها
سیستم های خبره
سیمان
شکلات
شیر دریایی گالاپاگوس
شیرین کننده ها در غذا
طعم گوشت چگونه است
عبارات شرطی در زبان انگلیسی
فرایند تهیه پوره سیب زمینی پولکی یا چیپسی شکل
فیبر نوری در یک نگاه
کنترل علف هرز گلخانه
کوره آهکپزی در چغندر قند
گردو
لرزه نگاری و لرزه نگار
معماری پست مدرن
اثر استفاده از سیستمهای ذخیره سازی آب سرد بر روی عملكرد چیلرهای خنك شده با هوا در كویت
اثر تهیه غذای سویا روی برخی شاخص های بیوشیمی و خون شناسی در موش صحرایی
اثر درجه شوری بر روی غلظت كلروفیل ، مساحت برگ ، بازده و مؤلفه های بازده ژنوتیپ های برنج
اثرات آلاینده های آلی پایدار
اختلافات موجود در دامنه حرکت قوزک پا قبل و بعد از ورزش در 2 وضعیت باندپیچی
ارتباط سازمانی و مدیریت تغییر ، مشوق ها و راهبردهای موجود در دانشگاهها
استفاده از سبزی های خشک شده
استفاده از كپور چمنی برای كنترل علفهای هرز
استفاده از کمربند ایمنی در عربستان صعودی
استفاده از یک شاره مغناطیسی برای تجزیه و تحلیل اندازه ذره توسط یک متد رسوبگذاری
آموزش کتابخانه دیجیتالی در برنامه های علوم اطلاعات وکتابداری
اندازه گیری عملکرد در تفکیک منبع صوتی کور
آیا دانشجویان حسابداری، تقلب می كنند
آیا کشاورزی مرتع ، پایدار است
بیوتکنولوژی صنعتی
پیشرفتهای موجود در سنجش قدرت مربوط به اطفال
تاریخچه دیوارهای دژ ﺁکروپولیس شهر ﺁتن
تحریك الكتریكی جهت افزایش تردی گوشت
تحلیل چندگانه یا متاتحلیل در زمینه اقدامات ورزشی هوازی در رابطه با زنان دارای سرطان سینه
تخصص فیزیولوژی ورزش
تهیه ذرات مغناطیسی نانوسایز از محلول اسیدشویی مصرفی توسط هم رسوبی ماده شیمیایی مافوق صوت
تهیه و توصیف لیپوزوم کاتیونی مغناطیسی در تحویل ژن
درد ساق ورزشی مزمن در یک ورزشکار که بطور موفقیت آمیزی با بلوک سمپاتیک درمان شد
سلول های ساکارومایسز سروایزی تغییر یافته فروسیال بعنوان بیوکاتالیزور
سنتز هیدروژل کیتوزان بعنوان یک ابزار بالقوه برای بیومواد مغناطیسی
سیستم های خبره ، مدل پس انتشار و دلفی فازی برای پیش بینی فروش در صنعت بورد مدار چاپی
سینتیک یا جنبش شناسی جذب فسفات و تنظیمش در سیانوباکتری تثبیت کننده نیتروژن تحت تنش نمک
شبکه های سنسور و صنایع غذایی
شتاب الکترون با لیزر پالس کوتاه شدید در میدان مغناطیسی استاتیک خلأ
شركتهای خارجی واقع در بخش تولید یونانی
شواهد به دست آمده از شركتهای خارجی واقع در بخش تولید یونانی
ضریب رشد گونه های ماهی رودخانه آندونی در دلتای نیجر نیجریه و کاربردهای کشت آبی آنها
نکته: برخلاف بسیاری از سایتهای ترجمه مقاله، در اینجا هیچ مقاله ترجمه شده ای به فروش نمی رسد.
گوترنس
کانال تلگرام گوترنس